വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുൻപ് ക്ലാസ്സ്‌ മുറിയിലുരുന്ന് പുസ്തക താളിന്റെ പിറകിൽ കുത്തികുറിച്ചിട്ട അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ഇന്നിവിടെ ജീവൻ നൽകിയപ്പോൾ ! പ്രണയം മനസിന്റെ താളിൽ ....

വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുൻപ് ക്ലാസ്സ്‌ മുറിയിലുരുന്ന് പുസ്തക താളിന്റെ പിറകിൽ കുത്തികുറിച്ചിട്ട അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ഇന്നിവിടെ ജീവൻ നൽകിയപ്പോൾ ! പ്രണയം മനസിന്റെ താളിൽ ....


pranayam album by team luwamh, New Malayalam 2014 album Song pranayam manasinte thaalil in (fullHD)
Pranayam love song by simon s


 
Top